[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=”]

[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-jhaoo05v’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jhaonj90′ admin_preview_bg=”]
Privacy verklaring

AdcGroep is verantwoordelijk voor deze website (zie hieronder onze contactgegevens). Zodra je een sollicitatie indient bij AdcGroep, is de afdeling HRM van AdcGroep verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens die je op deze website invoert en voor de verdere afhandeling van je sollicitatie. AdcGroep volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de relevante richtlijnen en voorschriften. Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop AdcGroep de gegevens van de sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij AdcGroep.

Deze privacy verklaring zal telkens worden aangepast aan de meest recente regelgeving. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen. Deze versie is gepubliceerd op 17 mei 2018.

1.1 Het doel van het verzamelen en verwerken

De gegevens die door de sollicitant op het (digitale) sollicitatieformulier en de website worden ingevuld, worden door AdcGroep uitsluitend verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen AdcGroep. De gegevens zullen niet op een andere manier worden gebruikt en/of worden opgeslagen voor andere doeleinden. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, bestaat het werving- en selectieproces bij AdcGroep onder andere uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, eventueel en indien relevant het contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen.

Met “verwerken” van persoonsgegevens wordt bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken en opvragen van gegevens, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure. De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing. Digitale sollicitaties kunnen worden uitgeprint en mogelijk met aantekeningen uit gesprekken in een klapper worden bewaard.

1.2 Welke gegevens worden verzameld?

AdcGroep verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, voornamen, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer en e-mail), het geslacht en de geboortedatum van de sollicitant dan wel van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Indien je een CV of motivatiebrief indient, verwerken we alle overige informatie die daarin is opgenomen. Voor bepaalde functies kan een verklaring van goed gedrag worden gevraagd.

AdcGroep verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die zien op de godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven dan wel lidmaatschap van een vakvereniging.

1.3 Met wie worden gegevens gedeeld?

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen AdcGroep of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. De persoonsgegevens komen binnen bij de HRM afdeling van AdcGroep. AdcGroep zal geen gegevens van sollicitanten verstrekken aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

1.4 Het bewaren van gegevens

AdcGroep bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure, zal AdcGroep de gegevens maximaal 4 weken bewaren. Wel kunt u schriftelijk toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor u komt. Hiervoor hanteert de AdcGroep een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens bewaard tot het moment dat de sollicitant is ingevoerd in het HR-systeem van AdcGroep.

1.5 Beveiliging

Alle gegevens die naar de website www.werkenbijadcgroep.nlworden verstuurd maken gebruik van encryptie en communicatie met de server via https.

1.6 De rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door AdcGroep worden bewaard. AdcGroep maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk d.m.v. een schriftelijk verzoek daartoe aan AdcGroep. De sollicitant heeft eveneens het recht om AdcGroep te verzoeken zijn of haar gegevens te beperken, corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Onder omstandigheden heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (“data portability”). Dat wil zeggen dat je in bepaalde gevallen AdcGroep mag vragen om je gegevens beschikbaar te stellen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. AdcGroep zal op dit verzoek van de sollicitant ingaan, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure.

De sollicitant heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

1.7 Wettelijke grondslag

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van AdcGroep. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven voor haar labels.

1.8 Contact en vragen

Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze privacy verklaring naar: hrm@adcgroep.nl. Voor alle andere vragen over het werving- en selectieproces, verwijzen wij u naar de website van https://www.werkenbijadcgroep.nl en de daarop aangegeven contactgegevens.
[/av_textblock]

[/av_one_full]